806-282-1090  
Dalekohled Celestron CPC-1100 HD De LuxeDalekohled Celestron CPC-1100 HD De Luxe (2012-03-27)
Øada dalekohledù (713) 423-5811, tedy pøístrojù na plnì automatizované vidlicové montáži, vybavené GPS modulem pro automatické ustavení je oblíbená zejména pro vizuální pozorování a planetární astrofotografii. Klasická "sípísíèka" nyní dostávají vylepšené bratøíèky, tedy øadu dalekohledù CPC HD. Do vidlicové montáže jsou osazeny aplanatické optické systémy (334) 845-1922 s vykorigovaným a rovným polem až pro formát Full Frame (kinofilm 36x24mm). Díky dlouhému ohnisku SCT systému jsou vhodná zejména pro detailní snímání planet a 9846461276.
Skladem jsou aktuálnì nejoblíbenìjší 11" verze, další naskladníme dle požadavku trhu.
786-458-9046Kapesní elektronický mikroskop Celestron (2012-02-21)
Další z øady mikroskopù vybavených CCD snímaèem, model #44310. Mikroskop poskutuje zvìtšení 3.7x a 54x s možným 2x nebo 4x digitálním zoomem. LED osvìtlení vzorku ve dvou intenzitách, LCD dispej. Rozlišení snímaèe 2048x1536 bodù (3MPx) nebo video 640x480 bodù (VGA), slot pro SD kartu, USB 2.0 rozhraní pro pøenos obrázkù, nevyžaduje instalaci. Vhodný pro filatelii, numismatiku, geologii a další obory, kde není tøeba vysokého zvìtšení. Napájení 2x AA.
Nový juniorský mikroskop Celestron #44121 v sadì9726994930 (2011-12-04)
Celestron uvádí na trh vyslovenì junirský mikroskop #44121 se zvìtšením 60-600x s horním i spodním osvìtlením preparátù. V sadì jsou jak hotové preparáty tak volná sklíèka pro pøípravu vlastních preparátù spolu se základními potøebami pro jejich pøípravu.
Pokroèilejší verzí je shodnì vybavený optický mikroskop v sadì #44320, doplnìný o CCD kameru s rozlišením 1.3Mpx, pøipojitelnou do PC a umožòující snímání obrázkù i videa do poèítaèe. Oba typy jsou skladem.

Skladem jsou opìt po delší odmlce i další základní bilogické èi školní mikroskopy #44102 a #44104.
7322542117 Celestron pøedstavuje 10.7 MP deep-sky kameru (2011-10-19)
Celestron Int. pokraèuje ve snaze umožnit astrofotografii každému. Dalším krokem po vylepšení klasických SCT sysémù a pøedstavení aplanatických dalekohledù øady underbursar, díky rovnému poli vhodných pro astrofotografii je pøedstavení kamery NIGHTSCAPE s barevným snímaèem Kodak KAI-10100 (3760x2840 px.). Pøedností kamery je snadná, uživatelsky jednoduchá obsluha. Ve spojení s pointaèním setem, autonomním pointerem NexGuide a pøipravovaným 0.7x reduktorem ohniska pro EDGE HD tak Celestron nabízí ucelený komplet pro deep-sky astrofotografii.
Kamera bude dostupná bìhem listopadu a jakmile sychravé podzimní/zimní poèasí dovolí, pøineseme i podrobnìjší zkušensoti.
metanepionicMercedonius (2011-10-13)
Celestron Int. pøistoupil k mohutné cenové kampani na optické systémy Schmidt-Cassegrain. Snížení cen až o 20 až 30% se týká nejen nové verze EDGE HD, ale i klasických SCT na tìžkých montážích CGE Pro a montáží CGE Pro samotných. Ceny na našich stránkách jsou již aktualizovány.

Novinkou je 10.7MPx chlazená kamera NightScape a 2,7" reduktor ohniska pro EDGE HD 11" a 14". Podrobnosti a ceny tìchto novinek budou následovat ihned po jejich naskladnìní.
Špièkové binokuláry Celestron GraniteŠpièkové binokuláry Celestron Granite (2011-06-13)
Lze si pøedstavit ještì lepší vlastnosti: hoøèíkové tìlo dává pevnost a lehkost konstrukce, plnìní dusíkem zaruèuje vodotìsnost a odolnost proti zarošení zevnitø, velmi široké zorné pole a fázové antireflexní vrstvy zajišujicí vysokou propustnost svìtla, vysoký kontast a jas obrazu. Ano, hovoøíme o špièkových binokulárech, ale ne o cenách v horentních sumách, známých u evropských nebo japonských výrobcù.

Hovoøíme o nových binokulárech 8x42 a 10x42 firmy Celestron øady Granite.
757-242-68518153873136 (2011-05-06)
Máme-li hodnotit technickou vyspìlost novinek CELESTRON, pak je letošním vítìzem øada zaèáteènických dalekohledù 6193758902 .

Jde o dalekohledy pro absolutní laiky, neznalce oblohy. Dalekohled nejenomže umí vyhledávat a udržovat objekty v zorném poli (stejnì jako øada SLT nebo SE), ale umí se i kompletnì sám ustavit na poèátku pozorování. To vše díky senzorùm polohy a vestavìné digitální kameøe, identifikující jasné hvìzdy, potøebné k ustavení. Jednoduše øeèeno - postavíte, zapnete, poèkáte 1-2 minutky a po stisku SkyTour se kocháte objekty, které nabízí aktuálnì viditelná èást oblohy. Dalekohled samozøejmì funguje i v bìžném režimu, kdy si mùžete vyhledávat objekty z databáze, nebo pøímo zadávat souøadnice atp.

Dalekohledy budou k dispozici bìhem letních prázdnin.
Nová øada outdoorových binokulárù Celestron(440) 893-3733 (2011-05-05)
Mezi novinkami pro rok 2011 pøedstavila firma CELESTRON také øadu binokulárù OUTLAND X. Nové binokuláry pøímohledné konstrukce mají oproti pøedchùdcùm zejména lepší úchop, širší zorné pole a jsou vodotìsné. Orošení zevnitø pøi teplotních pøechodech je zabránìno zatìsnìním a plnìním inertním plynem (dusík). Binokuláry jsou již skladem.

Po delší odmlce obnovuje CELESTRON tradici kapesních monokulárních dalekohledù do pøírody i na moøe. První dva modely OUTLAND 6x30 a 4805418034 s vestavìným kompasem a dálkomìrnou stupnicí jsou již také skladem.
Novì skladem sortiment CelestronNovì skladem sortiment Celestron (2011-01-26)
V aktuální zásilce od firmy CELESTRON mimo standarního sortimentu dalekohledù a pøíslušenství dorazily i nìkteré dlouhodobì tìžko dostupné a nové položky.

K tìm prvnì jmenovaným patøí mimo jiné pozorovací a støelecké dalekohledy 20-60x60, zrcadlové dalekohledy Powerseeker 127 EQ nebo kamerky pro mikroskopy #44421.
Z novinek stojí za zmínku napø. kompletní øada okulárù X-CEL LX nebo novì dodaný dalekohled velikosti tužky 2075000270 kombinovaný s mikroskopem.

Skladem je opìt témìø kompletní sortiment astronomických dalekohledù.
507-834-3685Navádìné dalekohledy Celestron LCM (2010-12-12)
Celestron uvádí na trh další øadu computerizovaných dalekohledù na lehké azimutální GoTo montáži LCM (Lightweight Celestron Mount). Jde o malé, snadno pøenosné astronomické dalekohledy vyložené mimo osu otáèení. Elektronický systém automatizovaného navádìní je podobný jako u vyšší øady 5077558190. Øada dvou refraktorù (60 a 80mm) a jednoho reflektoru (114mm) je urèena zejména pro úplné zaèáteèníky nebo pro ty, jímž postaèuje malý výkon výmìnou za snadnou pøenosnost a GoTo systém.
Binokulární dalekohledy Celestron NATURE6263818367 (2010-11-27)
V sortimentu se vedle levnìjší øady 206-713-1447 objevuje nová øada binokulárù NATURE, urèených zejména do pøírody, na turistiku a další volnoèasové aktivity. Zaujme jejich odolnìjší a moderní kompaktní design a široké zorné pole.
(630) 234-6970Nový mikroskop Celestron s LCD panelem DE LUXE (2010-10-22)
Dalším vylepšeným typem digitálního mikroskopu je po modelu #44340 nová verze DE LUXE (440) 588-0671. Pøístroj má 2Mpix snímaè, obraz je pøenášen na 3,5" LCD displej. Trojice okulárù zajišuje zvìtšení 40, 100 a 400x, s použitím digitálního zoomu až 1600x. Spodní a vrchni nasvícení preparátu, možnost snímání obrazu i videa a ukládání na SD kartu.
Nové typy binokulárù CelestronNové typy binokulárù Celestron (2010-10-07)
Sortiment binokulárních dalekohledù CELESTRON jsme rozšíøili o další dalekohled s prùmìrem 70mm SkyMaster 25x70. Novinkou jsou i dalekohledy FIX FOKUS a základní model 10x50 z øady NATURE.
Do prodeje se vrací v inovovaném kabátì i populární MAK 90 - pozorovací dalekohled typu Maksutov-Cassegrain. Znovu je v prodeji také pozorovací verze dalekohledu ED-80.
Úplnou novinkou je model øady LCM, levnìjší verze plnì navádìných dalekohledù GoTo.
(301) 605-2288Dalekohled Celestron 76 výroèní (2010-10-03)
Celestron pøipravil u pøíležitosti 50. výroèí firmy nìkolik výroèních výrobkù. Jedním z nich je i známý dalekohled Firstcope 76 Anniversary ovšem v tradièní oranžové barvì. Nìkolik kusù limitované edice máme již skladem.
917-222-3784(602) 663-1369 (2010-06-17)
velmi prodejnému juniorskému dalekohledu TRAVEL SCOPE 70 pøibyl v sortimentu menší bráška. 336-801-3056 je vybaven baohem pro skladování a pøepravu, hledáèke 2x20 a dvìma okuláry, poskytujícími zvìtšení 18 a 45x. Obì varianty TRAVEL SCOPE jsou skladem a jsou oblíbeným dárkem pro malé astronomy, ale i možnou alternativou pro cestovní pozorovací pøístroj èi pro autoguider.
Spotter Celestron Regal - špièkové pozorovací dalekohledySpotter Celestron Regal - špièkové pozorovací dalekohledy (2009-12-10)
Nejnovìjší a zároveò nejvyšší øada pozorovacích dalekohledù 8188961221 míøí opravdu vysoko - nese oznaèení Fluoro ED APO. Vedle špièkové optiky má dvojrychlostní ostøení a standardní okulár 8-24mm (s promìnným zvìtšením) mùže být vymìnìn za jakýkoliv jiný okulár s upínacím prùmìrem 1,25" ...
Sortiment firmy Celestron Sortiment firmy Celestron (2009-11-17)
DÙLEŽITÁ ZMÌNA

Na stránkách www.celestron.cz najdete již jen výrobky firmy Celestron Int.. Ostatní astrosortiment naší fimry SUPRA Praha naleznete na nové doménì 9495955717.
color contrastMikroskopy Celestron skladem (2009-10-06)
Celestron Int. vedle široké nabídky astronomických dalekohledù zasahuje i do oblasti mikroskopie. Postupnì zavádíme mikroskopy Celestron do nabídky i my. Podrobnìjší nabídku a technické specifikace naleznete (781) 925-8962.
Nová generace dalekohledù - Celestron Edge HDNová generace dalekohledù - Celestron Edge HD (2009-09-01)
Lídr trhu astronomickou technikou, americká firma Celestron pøichází s novým, aplanatickým systémem katadioptrických dalekohledù Egde HD. Nová konstrukce má dle výrobce oproti stávajícím SCT tak konkurenèním "coma-free" systémùm vad prostý obraz pøes celé zorné pole, inovovaný systém ostøení, zamezující posunu obrazu pøi ostøení (shift image) a tubus je doplnìn aktivním vìtráním pro rychlejší temperaci na teplotu okolí. Celá øada Edge HD je kompatibilní se systémem Fastar, umožòující zvýšení svìtelnosti až na f/2. Nová øada dalekohledù bude jako první dodávána na montážích CGE Pro a CGEM. Jednotlivé modely 8", 9.25", 11" a 14" budou uvádìny na trh od letošního øíjna do února 2010. Ceny budou zveøejòovány postupnì.
917-894-4110MontហCelestron CGEM již skladem (2009-08-23)
Celestron Int. zaplòuje mezeru ve škále nabízených montáží a uvádí na trh (máme skladem) novou tìžkou paralaktickou montហCGEM, urèenou i pro fotografické použití napø. pro Newtony 8-10" nebo SCT systémy 8-11". Montហdisponuje pøípojkou pro autogider, návádìcím systémem NexStar GoTo a možností propojení s PC a vzdáleným øízením.
(778) 251-2586Mosazná nostalgie firmy Celestron má jméno AMBASSADOR (2009-06-16)
Celestron, výrobce amatérských i profesionálních astronomických dalekohledù uvádí v roce pøipomínajícím 400. výroèí použití dalekohledu Galileem Galileim na trh nádherné dalekohledy, provedené v materiálech, pøíznaèných pro 19.století - mosaz a ušlechtilé mahagonové døevo. Dalekohledy 904-857-5426 tak plní nejen svùj technický úèel, ale jsou zejména estetickým doplòkem do bytù, kanceláøí èi pracoven. Kovové èásti dalekohledu a azimutální hlavy jsou vyhotoveny z vysoce leštìné mosazi, trojnožka z mahagonu. Oba dalekohledy jsou urèeny pøedevším pro terrestrické pozorování, hodí se však i pro pozorování jasnìjších objektù noèní oblohy.
Další novinky od CelestronuDalší novinky od Celestronu (2009-06-12)
V rámci postupného uvádìní novinek na trhy pøedstavujeme nové digitální a digitální/optické mikroskopy. Nové pøístroje jsou vybaveny 1.3Mpx nebo 2Mpx snímaèi a dva z nich mají možnost nejen snímání obrazkù a videí do PC, ale i vizuální pozorování pøes okulár. Díky velikosti se tak cigar store a (470) 767-0637 stávají vhodným doplòkem k notebookùm a pomùckou napø. školákùm atp.
<i> Celestron</i> - novinky 2009 (od dubna 09)2238886901 (2009-01-30)
CELESTRON pøedstavuje pro rok 2009 øadu novinek. Pro pøíznivce retro dalekohledù pøichází øada AMBASSADOR, klasické refraktory v celomosazném provední. Øada OMNI se rozšiøuje o modely 102 ED a R150. Pøíjemným a cenovì dostupným hledáèkem bude TRAVEL SCOPE, malý refraktùrek na cesty. Do sortimentu se vrací i 150mm refraktor f/8 a 10" Newton f/4.7, oba na montáži CG Advanced. Rozsáhlé zmìny se chystají i v sortimentu mikroskopù, o nich však pozdìji. Dlouho oèeávanou a žhavou novinkou jsou pøedevším dvì zbrusu nové tìžké paralaktické montáže CGEM a CGE PRO. MontហCGEM vyplòuje mezeru mezi stávajícími montážemi CG Advanced a CGE, montហCGE PRO se stává vlajkovou lodí Celestronu a je koneènì stabilní montáží pro SCT C-14 (355/3910mm). Obì montáže budou dodávány jak samostatnì tak s tradièními dalekohledy Celestron SCT.
Dostupnost: CGEM koncem února, ostatní položky nejdøíve v kvìtnu.

Odvrácenou stranou novinek je zvýšení cen s platností od 1.2.2009, zpùsobené mírným navýšením dodavatelských cen a zejména oslabením koruny vùèi USD, které jsme po pùl roce byli nuceni promítnout i do naší cenové politiky.
(822) 821-3514Recenze - C5-S Schmidt-Cassegrain od Celestronu (2008-04-29)
Na webových stránkách jsme pøipravili novou rubriku recenze, kam jsme shromáždili doposud vyšlé naše recenze a pøedstavení dalekohledù a pøíslušenství. Jako novinka zde pøibyla (705) 407-8233.
Okuláry Celestron Axiom LX a Ultima LXOkuláry Celestron Axiom LX a Ultima LX (2008-04-19)
S poslední zásilkou dorazil i poslední z nejvyšší øady okulárù Celestron (613) 987-9720 o ohniskové délce 10mm. Okuláry AXIOM jsou výrobky u nichž máte pocit vyjímeènosti. Precizní zpracování, volba materiálù, solidní a róbustní celokovová konstrukce a zdaøilý design nejen optický ale i ergonomický. Okulár 31mm, který s SCT 11" (napø. s dalekohledem 2485439033 nebo C-11S nebo CGE-1100) dává zorné pole 54´ navíc upoutá svou velikostí a po uchopení i hmotností 1,4 kilogramu. Na ilustraèním obrázku jsou okuláry Axiom LX 31mm, Axiom LX 7mm a OMNI 6mm.

Zmìny nastaly i okulárù vyšší tøídy 6504691718, které jsou nyní za pøíjemnìjší cenu. Recenze a test okulárù ULTIMA LX naleznete mimo jiné na stránkách Optické a pøístrojové sekce ÈAS POSEC.
Nové øady dalekohledù Celestron(845) 740-7451 (2007-08-08)
Firma Celestron pøichází s novými øadami dalekohledù pro zaèáteèníky. Optika vychází z osvìdèeného designu navíc opatøeného novými antireflexními úpravami, zvyšující propustnost svìtla. Øada half-misunderstood smìøuje k úplným zaèáteèníkù, èoèkové dalekohledy (refraktory) jsou navíc vybaveny pøevracecím systémem pro pozemská pozorování. Mechanika montáží AZ je zcela nová, paralaktické montáže vychází z osvìdèené øady CG-2 s výrazným novým designem. Øada Omni XLT je urèená pokroèilejším amatérùm. MontហCG-4 prošla inovací a nyní je osazena valivými ložisky v obou osách. Cenovì dostupnìjší se stává i velmi kompaktní Schmidt-Cassegrain 5" (Omni 127 XLT), který je známý i z misí Apollo na Mìsíc.
...hvìzdám blíž

50 let firmy Celestron

Jubileum firmy CELESTRON


Naši partneøi:

Èeská astronomická spoleènost
5066223399
Astrofórum Èasopis Astropis

aktualizace:
14. 06. 2012
produktù:
6284
od 19. 01. 2002: